ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล (นักวิจัย)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2232