ทีมวิจัยหลัก


ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล
ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์
อโณชา รักชาติเจริญ
อัษฎางค์ แตงไทย
ขวัญชีวา สายคำ
สิทธิพงษ์ สายชุม
ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง
จิรพัฒน์ สุมานนท์

ผู้ร่วมพัฒนาจากภายนอก

เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย
ธนวรรณ สายใหม่
นันทพร สายใหม่
พงศ์พันธ์ เพียรพานิชย์
รัฐธกร เพศสวัสดิ์
ณัฐพงษ์ เครือภักดี